Επικοινωνία

Άρθρο 1

Ιδρύεται στην Πάτρα Σωματείο, με την επωνυμία «ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ» με έδρα την Πάτρα.

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 2

Κύριος σκοπός του ομίλου είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας και ιστιοσανίδας, καθώς και η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες ιστιοπλοΐας και ιστιοσανίδας. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ομίλου εγκρινόμενης από τη Γενική Συνέλευση δύναται να ιδρύονται τμήματα καγιάκ, κωπηλασίας, υδατοσφαίρισης και κολύμβησης.

Επίσης σκοποί του ομίλου είναι η ανάπτυξη του θαλασσίου πνεύματος, η παρόρμηση της αγάπης για τη θάλασσα, η διάδοση και εκλαΐκευση της ιστιοπλοΐας, των ναυτικών εν γένει αγωνισμάτων και η αμοιβαία και ηθική υποστήριξη των ναυτικών συμφερόντων μέσω της αρμονικής συνεργασίας και επικοινωνίας των μελών, η συνεργασία με ημεδαπές και αλλοδαπές Ναυτικές Οργανώσεις, καθώς και η διάδοση της Ναυτικής παραδόσεως.

Νέοι κλάδοι άθλησης ιδρύονται ή η κατάργηση αυτών πραγματοποιείται με το ίδιο ως άνω τρόπο.

Άρθρο 3

Προς επίτευξη των ανωτέρω γενικών σκοπών του ο όμιλος θα αποβλέπει στην πραγματοποίηση των παρακάτω οριζόμενων, τα οποία θεωρεί ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξέλιξη αυτού :

α) Εκτέλεση από τις αρμόδιες Κρατικές και λοιπές αρχές των τεχνικών εκείνων έργων, τα οποία είναι απαραίτητα για την απόκτηση ασφαλών ορμητηρίων πλοίων αθλητισμού και αναψυχής.

β) Απόκτηση με δαπάνες του Ομίλου με αγορά η μακροχρόνια μίσθωση κατάλληλων γηπέδων, στα οποία θα εγκατασταθούν Ναυτικά Κέντρα για την εξυπηρέτηση των μελών του Ομίλου και των πλοίων αυτών.

γ) Η απόκτηση ανάλογου με τα υλικά του Ομίλου, σκαφών αθλήσεως προς χρήσης των μελών του, για όσους δεν τυγχάνουν ιδιοκτήτες, η βελτίωση της ναυπηγήσεως στην Ελλάδα σκαφών αθλήσεως και ψυχαγωγίας, η διοργάνωση διάφορων αγώνων ιστιοπλοΐας κλπ. η καθοδήγηση  και παροχή κάθε ευκολίας, με εξαίρεση την χρηματική, στα Μέλη του Ομίλου, για τη φύλαξη και συντήρηση αυτών. Και τέλος η οργάνωση ειδικών διαλέξεων και πρακτικών μαθημάτων για τη διδασκαλία εκείνων των  μελών, τα οποία ασχολούνται πρώτη φορά με τη ναυσιπλοΐα  και την ιστιοπλοΐα ως άθλημα ή ως μέσο ευγενούς άμιλλας και ψυχαγωγίας.

δ) Ο καταρτισμός και η μόρφωση κατάλληλου προσωπικού για τη διακυβέρνηση, τον εξοπλισμό και τη συντήρηση των σκαφών ψυχαγωγίας και αθλητισμού ιδιοκτησίας του Ομίλου ή των μελών αυτού.

ε) Η συνεργασία με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς Ναυτικούς Ομίλους, Οργανώσεις και Ομοσπονδίες, καθώς και επιδιώκοντας τους ίδιους ή παράλληλους σκοπούς με αυτούς τους Ομίλους.

ΜΕΛΗ

Άρθρο 4

Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του Ομίλου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή  άλλες παρόμοιες καταστάσεις. Ο αριθμός των μελών του Ομίλου είναι απεριόριστος.

Άρθρο 5

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να απονέμεται εξαιρετικά ο τίτλος του επίτιμου, σε πρόσωπα, που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 6

Καθένας, που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Ομίλου. Για την εγγραφή του απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου  στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Ομίλου και έγκριση του Συμβουλίου, η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αιτήσεως. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλος του σωματείου. Κατά της πράξεως αυτής ή της παραλείψεως εκδόσεως της διαπιστωτικής πράξεως ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να καταφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ο νόμος ορίζει.

Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο, στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Τα μέλη του σωματείου μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

Άρθρο 7

Δεν μπορεί να είναι μέλος του ομίλου:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

β) Όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις, που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

γ) Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί για παράβαση των διατάξεων για το φίλαθλο πνεύμα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος ιστιοπλοΐας, ιστιοσανίδας, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του ομίλου, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ομίλου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ομίλου το προσωπικό αυτού, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του ομίλου, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

Πρόσωπο, στο οποίο συντρέχει οποιαδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. 

Άρθρο 9

Τα μέλη του ομίλου είναι δυνατόν να ανήκουν και σε άλλο Ναυτικό Όμιλο ή Σωματείο αρκεί να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Ι.Ο.Π.

Αν πρόκειται όμως για ιδιοκτήτες σκαφών, υποχρεούνται από την στιγμή που το σκάφος τους εγγραφεί στο Νηολόγιο του Ομίλου, αυτό να φέρει και το σήμα του Ομίλου σε εξέχουσα θέση.

ΠΟΡΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Άρθρο 10

Οι πόροι του Ομίλου είναι α) τακτικοί και β) έκτακτοι. Τακτικοί είναι οι εγγραφές και συνδρομές των μελών, καθώς και τα έσοδα από την περιουσία του Ομίλου. Έκτακτοι είναι οι δωρεές, οι επιχορηγήσεις, τα κληροδοτήματα και οι κληρονομιές, εισφορές και κάθε άλλο έσοδο, που περιέρχεται νόμιμα στον Όμιλο.

Άρθρο 11

Όλα τα μέλη του Ομίλου καταβάλλουν ως δικαίωμα εγγραφής εφάπαξ το ποσό των 80,00€ (ογδόντα Ευρώ) και μηνιαία συνδρομή 4,00€ (τέσσερα Ευρώ). Δικαιούνται μειωμένο δικαίωμα εγγραφής στο ποσό των 50,00€ (πενήντα Ευρώ) οι αθλητές του Ομίλου, με έγκυρη αθλητική ταυτότητα, οι γονείς αθλητών Τριγώνου και οι απόφοιτοι των τελευταίων σχολών Ανοικτής Θάλασσας κατ’ έτος. Την αναπροσαρμογή των ανωτέρω ποσών έχει το δικαίωμα να κάνει το εκάστοτε Δ.Σ. του Ομίλου με απόφαση, που επικυρώνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12

Μέλη του Ομίλου, τα οποία είναι ιδιοκτήτες σκαφών ελλιμενιζόμενων στον θαλάσσιο χώρο ή όσων χρησιμοποιούν χώρο στις εγκαταστάσεις του Ομίλου καταβάλλουν δικαιώματα εγγραφής και συνδρομή, η οποία καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ..

Κατόπιν αποφάσεως του Δ. Συμβουλίου είναι δυνατόν να απαλλαγούν από τη μηνιαία συνδρομή τα μέλη που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις εκπληρώνοντας τη θητεία τους, αυτό όμως μόνο για το χρόνο της στρατεύσεως τους.

Οι παραπάνω απαλλαγές, που αφορούν στην καταβολή συνδρομών δεν δύναται να ισχύσουν για μέλη-ιδιοκτήτες σκαφών ελλιμενιζόμενων στο θαλάσσιο χώρο του Ομίλου ή όσων χρησιμοποιούν χώρο στις εγκαταστάσεις αυτού.

Άρθρο 13

Μέλος του ομίλου, που καθυστέρησε αποδεδειγμένα συνδρομές 12 μηνών, διαγράφεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. μετά από προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση του Ταμία, ο οποίος υποχρεούται στο τέλος κάθε μήνα να υποβάλλει στο Δ.Σ. κατάσταση των καθυστερούντων πέραν του έτους εισφορών, μαζί με αντίγραφο της εγγράφου προειδοποιήσεως.

Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για τις συνδρομές των μελών, τα οποία δεν επιθυμεί να διαγράψει και παρά την υποβολή σε αυτό της ως άνω καταστάσεως. Επίσης ευθύνεται ο ταμίας αν δεν απευθύνει εγκαίρως έγγραφες προειδοποιήσεις προς τα μέλη που καθυστερούν τις οφειλές τους και δεν υποβάλλει στο Δ.Σ. τις ως άνω μηνιαίες καταστάσεις.

Κάθε διαγραφή αναγγέλλει ο Γεν. Γραμματέας στη Γεν. Συνέλευση και τον Έφορο του Ομίλου. Οι κατά αυτόν τον τρόπο διαγραφόμενοι μπορούν να επανέλθουν στον Όμιλο με αίτησή τους κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., αφού πληρώσουν τις καθυστερούμενες εισφορές τους.

Άρθρο 14

Κάθε μέλος που παραιτείται ή διαγράφεται από τον Όμιλο, δεν έχει καμία απαίτηση για χρήματα που κατέβαλλε. Το μέλος που αποχωρεί εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι στον Όμιλο ως προς τις υποχρεώσεις του, τις οποίες είχε αναλάβει τον χρόνο που υπήρξε μέλος του.

Άρθρο 15

Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους ή άλλες απαιτητές χρηματικές υποχρεώσεις προς τον Όμιλο, που πηγάζουν από την χρήση των εγκαταστάσεων ή υπηρεσιών του Ομίλου δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται  στις Γενικές Συνελεύσεις, ούτε να ψηφίσουν, εάν δεν καταβάλλουν στο Ταμείο του Ομίλου τα καθυστερούμενα πριν την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 16

Κάθε μέλος που επιδεικνύει διαγωγή απρεπή και αντίθετη προς τα συμφέροντα του Ομίλου, παραπέμπεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να συνεδριάσει προς εκδίκαση της υποθέσεως μέσα σ’ ένα μήνα από την κοινοποίηση της παραπεμπτικής αποφάσεως του Δ.Σ.

ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Άρθρο 17

Όσοι συνεισφέρουν  στον Όμιλο εφάπαξ χρήματα ή αντικείμενα αξίας άνω των εξήντα ευρώ (60,00 €) ονομάζονται δωρητές. Όσοι προσφέρουν άνω των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €)  ονομάζονται ευεργέτες και όσοι προσφέρουν άνω των τριακοσίων ευρώ (300,00 €)  ονομάζονται μεγάλοι ευεργέτες. Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται κατ’ άρθρο 11 του παρόντος.

Η ανακήρυξη αυτών γίνεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, τα δε ονόματα των δωρητών αναγράφονται σε πίνακα, των δε ευεργετών και μεγάλων ευεργετών χαράσσονται με χρυσά γράμματα σε τιμητική πλακέτα η οποία αναρτάται στο γραφείο του Ομίλου.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 18     

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών διοικείται στο σύνολο του από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία ανά διετία από  την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του. Εντός πέντε ημερών το αργότερο από την εκλογή, αυτός που έλαβε τις περισσότερους ψήφους συγκαλεί τα εκλεγέντα τακτικά μέλη σε συνεδρίαση, κατά την  οποία προβαίνουν με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία στην ανάδειξη:

 1. Προέδρου
 2. Αντιπροέδρου Α΄
 3. Αντιπροέδρου Β΄
 4. Γενικού Γραμματέα
 5. Ειδικού Γραμματέα
 6. Ταμία
 7. Εφόρου αθλητισμού & εκπαιδεύσεως ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας
 8. Εφόρου αθλητισμού & εκπαιδεύσεως ιστιοπλοΐας Ολυμπιακού Τριγώνου & ιστιοσανίδας
 9. Εφόρου Λιμένος, Υλικού Εγκαταστάσεων
 10. Εφόρου Εντευκτηρίου & Δημοσίων Σχέσεων
 11. Μέλους

Οι τρεις πρώτοι επιλαχόντες, ασχέτου πλειοψηφίας, θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία αντικαθιστούν προσωρινά ή οριστικά τα μέλη του, που δεν μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους για οποιοδήποτε λόγο. Η πρόσληψη γίνεται από τον Πρόεδρο κατά σειρά αριθμού ψήφων, τις οποίες ο καθένας έλαβε κατά την εκλογή. Σε περίπτωση ισοψηφίας τόσο μεταξύ των τακτικών όσον και των αναπληρωματικών μελών η σειρά τους καθορίζεται με κλήρωση.

Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. δύναται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αυτού χωρίς ψήφο.

Άρθρο 19

Τα μέλη του Δ. Συμβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους ή εφόσον πρόκειται για αθλητές σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου το 30ο και να μην εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του Νόμου.

 Άρθρο 20

Στο Δ.Σ. δεν δύνανται να μετέχουν μέλη που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλου Ναυτικού Ομίλου ή Ναυτικού Σωματείου, εκτός εάν παραιτηθούν από τη Διοίκηση αυτών.

Άρθρο 21

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ανώτατη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του Ομίλου, τη διεύθυνση των υποθέσεων, περιουσιών και υπηρεσιών του, αποφασίζει και επιλύει κάθε ζήτημα συναφές προς τον σκοπό αυτού, το οποίο δεν έχει ανατεθεί ειδικά με το παρόν στη Γ. Συνέλευση. Αποφασίζει για κάθε δαπάνη προβλεπόμενης από τον εγκεκριμένο από τη Γ. Συνέλευση Προϋπολογισμό, διορίζει και απολύει το έμμισθο ή άμισθο προσωπικό του Ομίλου και ορίζει την αμοιβή αυτού.

Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στη Γ. Συνέλευση τον ετήσιο Προϋπολογισμό. Προκηρύσσει και αθλοθετεί ναυτικούς αγώνες με την έγκριση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, παιδιές, ασκήσεις, οργανώνει γιορτές και εκδρομές και φροντίζει για την ψυχαγωγία και διασκέδαση των μελών του Ομίλου, καθώς και για την εκπαίδευση τους, προτείνει την ίδρυση νέων κλάδων αθλήσεως ή την κατάργηση υφισταμένων.

Εκλέγει και διορίζει επιτροπές για την διοργάνωση και καλύτερη επιτυχία των εορτών και αγώνων.

Συντάσσει και τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ομίλου και φροντίζει την εφαρμογή και τήρηση του. Προβαίνει στην κατασκευή και ενοικίαση εγκαταστάσεων και σκαφών, φροντίζει για την καλή συντήρηση τους και ρυθμίζει τα της διαθέσεως και ενοικιάσεως αυτών στα μέλη.

Προβλέπεται σε περίπτωση εξαιρετικής ή επείγουσας ανάγκης το Διοικητικό Συμβούλιο, με δική του ευθύνη και με την προϋπόθεση της εγκρίσεως από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί να προβεί σε δαπάνη μη προβλεπόμενη στον ψηφισμένο προϋπολογισμό ή να κάνει υπέρβαση προϋπολογισθείσας δαπάνης με την προϋπόθεση, ότι οι δαπάνες αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 1/10 του Προϋπολογισμού.

Στην περίπτωση αυτή η απόφαση λαμβάνεται με παμψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση.

Υποβάλλει όπου απαιτείται υπομνήματα και ενεργεί κάθε πράξη εξυπηρετούσα τον σκοπό και τα συμφέροντα του Ι.Ο.Π.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα, είτε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, είτε ύστερα από αίτηση πέντε τουλάχιστο μελών αυτού και λογίζεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστο επτά (7) από τα ένδεκα (11) μέλη του.

Οι αποφάσεις του Διοικητικό Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Επί προσωπικών ζητημάτων η ψηφοφορία γίνεται μυστική, οπότε σε ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το παρόν, μη ευθυνόμενα μόνο για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση κατά την οποία απουσίαζαν ή παριστάμενα διαφώνησαν, η δε διαφωνία τους αναγράφηκε στα πρακτικά εκτέθηκε δε σε αυτά και η γνώμη τους. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Δ.Σ. ή της Γενικής  Συνέλευσης δεν εκπληρώνει με την προσήκουσα επιμέλεια τις υποχρεώσεις του, το Δ.Σ. αποφασίζει την έκπτωση του.

Μέλος του Δ.Σ. που εκκλήθηκε με έγγραφη ειδοποίηση και αδικαιολόγητα δεν προσήλθε σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδρίες του Δ.Σ. αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος αυτού.

Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του ομίλου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. με τις συζύγους, τα τέκνα και τα αδέλφια τους, ή με νομικά πρόσωπα, στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ., τα οποία έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς τον Όμιλο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στον Όμιλο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 22

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Ι.Ο.Π. ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, ή κάθε φυσικού ή Νομικού Προσώπου, συμβάλλεται δε διά ονόματος και για λογαριασμό του Ομίλου κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως.

Συγκαλεί το Δ.Σ. ή τη Γενική Συνέλευση σε συνεδρίαση και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. κηρύσσοντας την έναρξη και λήξη τους, δίνει τον λόγο σε όποιον τον ζητά, και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτών, κηρύσσοντας την έναρξη και λήξη τους, δίνει τον λόγο σε όποιον τον ζητά με κόσμιο τρόπο και τον αφαιρεί σε περίπτωση παρεκτροπής, κανονίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων συμμορφούμενος με τις αποφάσεις του Δ.Σ., μετά την έναρξη της συνεδριάσεως απαγορεύει κάθε συζήτηση εκτός θέματος ιδίως θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως, κηρύσσει τη λήξη της συζητήσεως στον προκαθορισμένο χρόνο, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, υπογράφει τα επικυρωμένα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε έγγραφο αυτών, δικαιούται να καλεί τα μέλη του Ομίλου ή του Διοικητικού Συμβουλίου να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Όμιλο, ζητά σε περίπτωση απείθειας την εφαρμογή του παρόντος και του Κανονισμού, λαμβάνει κάθε μέτρο που εξασφαλίζει τα συμφέροντα του Ομίλου, εντέλλεται δυνάμει χρηματικών ενταλμάτων προσυπογεγραμμένων και από το Γ. Γραμματέα να προβαίνει σε πιστώσεις και πληρωμές, όπως αυτές διενεργούνται με βάση το παρόν, και γενικά φροντίζει να τηρούνται πιστά και αυστηρά οι διατάξεις του παρόντος και του Κανονισμού και λαμβάνει κάθε μέτρο που εξασφαλίζει τα συμφέροντα του Ομίλου.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος εκτελεί με αμέλεια τα καθήκοντά του και πολιτεύεται κατά τρόπο που βλάπτει τα συμφέροντα του Ομίλου, το Δ.Σ., έχει τη δυνατότητα κατόπιν αποφάσεως, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 (δύο τρίτων) των μελών του, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου, η οποία αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία την αντικατάστασή του ή όχι. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και στην περίπτωση, που αποφασισθεί η αντικατάστασή του το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην εκλογή νέου Προέδρου.

Είναι αρμόδιος από κοινού με τον Ταμία για τη σύνταξη, κατάθεση και κάθε σχετικό θέμα με τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της διαχειρίσεως κατ’ έτος όπως ο Νόμος ορίζει.

2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Άρθρο 23

Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να παρουσιαστεί αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο Α’ Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση, που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Β’ Αντιπρόεδρος. Αυτοί παρίστανται κατά κύριο λόγο και στις διάφορες Επιτροπές.

4. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άρθρο 24

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Ομίλου, επιμελείται της αλληλογραφίας και της ταχείας διεκπεραιώσεως κάθε εγγράφου, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ομίλου, τηρεί τα βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, ενταλμάτων και πληρωμών, τα οποία προσυπογράφει με τον Πρόεδρο, φυλάσσει τη σφραγίδα του Ομίλου, συντάσσει με τον Πρόεδρο τη λογοδοσία των πεπραγμένων του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση κατά την τελευταία ετήσια συνεδρίαση. Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει στις σχέσεις του ο Ειδικός Γραμματέας.

5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άρθρο 25

Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρώντας τα βιβλία τους, φυλάει το αρχείο του Ομίλου, τηρεί το μητρώο μελών, τηρεί το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Είναι αρμόδιος από κοινού με τον Ταμία για τη θεώρηση των βιβλίων αυτών από το Νομάρχη, ή από άλλο εξουσιοδοτημένο έγγραφο πριν από τη χρήση τους, όπως ο Νόμος ορίζει. Όταν ο Ειδικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει στις σχέσεις του ο Γενικός Γραμματέας, άλλο μέλος, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

6. ΕΦΟΡΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

Άρθρο 26      

Ο Έφορος Λιμένος και Εγκαταστάσεων επιμελείται της ευπρέπειας και τάξεως στην ναυτική περιοχή του Ομίλου και έχει την εποπτεία της, φροντίζει για την καλή διατήρηση και ασφάλεια των ιδιόκτητων σκαφών του Ομίλου, των εργαλείων ανελκύσεως, την αγκυροβολία των ιδιόκτητων σκαφών του Ομίλου και υποδεικνύει προς τους ιδιοκτήτες σκαφών-μέλη τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας εντός της θαλάσσιας περιοχής του Ομίλου, φροντίζει για τη φύλαξη και διατήρηση του υλικού του Ομίλου και των μελών του, συνεργάζεται με τους έμμισθους υπαλλήλους ή επόπτες, που εκλέγονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη φύλαξη, αγκυροβολία και τάξη των σκαφών, αποδυτηρίων και εγκαταστάσεων.

Εφαρμόζει αυστηρά τον Εσωτερικό Κανονισμό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και προΐσταται του έμμισθου προσωπικού.

Ο έφορος Λιμένος και Εγκαταστάσεων τηρεί βιβλίο νηολογίου και απογραφής ναυτικού υλικού.

Όταν ο έφορος Λιμένος και Εγκαταστάσεων απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει προσωρινά ένας από τους δύο Εφόρους ή άλλο μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο με απόφαση του Δ.Σ.

7. ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Άρθρο 27

Ο Έφορος Εντευκτηρίων και Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για την καλή διατήρηση των Εντευκτηρίων και των επίπλων και των σκευών του Ομίλου και της βιβλιοθήκης αυτού, τηρεί βιβλίο απογραφής αυτών, είναι υπεύθυνος για τις κοινωνικές εμφανίσεις του Ομίλου, την ανάπτυξη του ναυταθλητικού πνεύματος και τη διαφήμιση του Ομίλου, εισηγείται στο Δ.Σ. τα κατάλληλα μέτρα για τη συμπλήρωση των διαφόρων ελλείψεων της αρμοδιότητας του και εφαρμόζει αυστηρά τον Εσωτερικό Κανονισμό, καθώς και κάθε απόφαση του Δ.Σ.

Ο Έφορος Εντευκτηρίων και Δημοσίων Σχέσεων προΐσταται των Οργανωτικών Επιτροπών εορτών, χοροεσπερίδων, διαλέξεων και εκδρομών και κάθε κινήσεως ή ομαδικής παραστάσεως του Ομίλου εντός ή εκτός των εντευκτηρίων του. Προΐσταται επίσης των έμμισθων και άμισθων υπαλλήλων των Εντευκτηρίων.

Όταν ο Έφορος Εντευκτηρίων και Δημοσίων Σχέσεων απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει προσωρινά ένας από τους δύο Εφόρους ή άλλο μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο με απόφαση του Δ.Σ.

8. ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Άρθρο 28

Ο Έφορος Αθλητισμού και εκπαιδεύσεως ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας επιμελείται της θεωρητικής και πρακτικής εκπαιδεύσεως, της προπονήσεως των αθλητών του Ομίλου και γενικά κάθε αθλητικής εκδηλώσεως αυτού με σκάφη ανοικτής θάλασσας.

Καταρτίζει πρόγραμμα αγώνων και σχολές εκπαιδεύσεως, παρακολουθεί τη ναυτική εκπαίδευση των μελών, συνεργάζεται με τους έμμισθους υπαλλήλους και με τους εκλεγμένους από το Δ.Σ. επόπτες. Εφαρμόζει αυστηρά τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. Προΐσταται των Οργανωτικών Επιτροπών ναυτικών επιδείξεων και αγώνων, τηρεί το μητρώο των αθλητών του Ομίλου, καθώς και το ημερολόγιο κινήσεως των αθλητικών σκαφών ανοικτής θάλασσας ιδιοκτησίας του Ομίλου.

Όταν ο Έφορος Αθλητισμού και Εκπαιδεύσεως Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει προσωρινά ένας από τους δύο Εφόρους ή άλλο μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο με απόφαση του Δ.Σ.

9. ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ

Άρθρο 29

Ο Έφορος Αθλητισμού και Εκπαιδεύσεως Ιστιοπλοΐας Ολυμπιακού Τριγώνου και Ιστιοσανίδας επιμελείται της θεωρητικής και πρακτικής εκπαιδεύσεως των αθλητών του Ομίλου και γενικώς κάθε αθλητικής εκδηλώσεως αυτού.

Καταρτίζει πρόγραμμα αγώνων και σχολών εκπαιδεύσεως, παρακολουθεί τη ναυτική εκπαίδευση των μελών, συνεργάζεται με τους έμμισθους υπαλλήλους και με τους εκλεγμένους από το Δ.Σ. επόπτες.

Εφαρμόζει αυστηρά τον Εσωτερικό Κανονισμό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. Προΐσταται των Οργανωτικών Επιτροπών Ναυτικών επιδείξεων και αγώνων, τηρεί το μητρώο αθλητών του ομίλου και το ημερολόγιο κινήσεως των αθλητικών σκαφών ιδιοκτησίας του Ομίλου.

Όταν ο Έφορος Αθλητισμού και Σχολών Εκπαιδεύσεως Ιστιοπλοΐας Ολυμπιακού Τριγώνου και Ιστιοσανίδας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει προσωρινά ένας από τους δύο Εφόρους ή άλλο μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 30

Οι Έφοροι υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Δ.Σ. για έγκριση σχέδιο συντάξεως ή αναμορφώσεως Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας των Εφοριών τους εντός εξαμήνου από την έγκριση του παρόντος, ή όποτε αυτό ζητηθεί από το Δ.Σ. ή τη Γενική Συνέλευση.

10. ΤΑΜΙΑΣ

Άρθρο 31

Ο Ταμίας είναι ο διαχειριστής της περιουσίας του Ομίλου και ενεργεί κάθε πράξη είσπραξης εκδίδοντας τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις, ενεργεί κάθε πληρωμή μετά από σχετικό ένταλμα προσυπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, εφόσον αφορά σε δαπάνη ή πίστωση προβλεφθείσα στον ψηφισμένο Προϋπολογισμό, τηρεί ιδιόχειρα ή μέσω εντεταλμένων για το λόγο αυτό προσώπων του Δ.Σ., αλλά με προσωπική του ευθύνη πάντα, τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία δηλ. βιβλίο εσόδων-εξόδων και περιουσιακών στοιχείων, ευθυνόμενος για τις πράξεις αυτού, συντάσσει κάθε τρίμηνο ή όποτε αυτό ζητηθεί από το Δ.Σ. λεπτομερή απολογισμό της χρηματικής καταστάσεως του Ομίλου, την οποία και υποβάλλει στο Δ.Σ. επίσης συντάσσει κάθε χρόνο τον γενικό απολογισμό στο τέλος κάθε σωματειακής χρήσης.

Είναι αρμόδιος από κοινού με τον Ειδικό Γραμματέα για τη θεώρηση των παραπάνω βιβλίων πριν από τη χρήση τους από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο Όργανο. Είναι αρμόδιος από κοινού με τον Πρόεδρο για τη σύνταξη, κατάθεση και κάθε σχετικό θέμα με τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της διαχειρίσεως κατ’ έτος.

Ο Ταμίας καταθέτει εντός (8) ημερών στο όνομα του Ομίλου κάθε χρηματικό ποσό, που ορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. στην Εθνική Τράπεζα ή σε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα ή Ταμιευτήριο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου.

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή ανωμαλία στη διαχείριση, είτε αυτή προέρχεται από υπαιτιότητα του, είτε από πρόσωπο  της εμπιστοσύνης του.

Οι αναλήψεις των χρημάτων γίνονται από τον Ταμία μετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει προσωρινά ένα από τα μέλη του Δ.Σ., αλλά ποτέ για διάστημα μεγαλύτερο του μήνα.

Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου ή του Γενικού Γραμματέα δεν δύναται να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 32

Οι αρχές του Ι.Ο.Π. εκλέγονται ανά διετία από την Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Σε περίπτωση, που δεν συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των σχετικά πλειοψηφισάντων, μέχρι να συγκεντρωθεί αυτή.

Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των ισοψηφησάντων, εάν δε προκύψει και δεύτερη ισοψηφία γίνεται κλήρωση μεταξύ όσων συγκέντρωσαν ίσους  ψήφους με την παρουσία της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα αποτελέσματα της διαλογής διατυπώνονται από την Εφορευτική Επιτροπή σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφουν τα μέλη της και το ανακοινώνουν στην Γενική Συνέλευση.

Η θητεία των Αρχών του Ι.Ο.Π. είναι διετής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη λήξη του πρώτου έτους της Διοικήσεως του, συντάσσει και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται εντός του δεύτερου 15ημέρου του μηνός Ιανουαρίου, τον απολογισμό της διαχειρίσεως, των εσόδων και εξόδων του λήξαντος σωματειακού έτους, μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου αυτού, καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση επί της διαχειρίσεως του Ομίλου κατόπιν επισταμένης έρευνας και ελέγχου της.

Μετά τη λήξη και του δευτέρου έτους της θητείας του, το Δ.Σ. συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση μέσα στον μήνα Ιανουάριο τη γενική λογοδοσία, τον απολογισμό και ισολογισμό της ταμειακής διαχειρίσεως του δευτέρου έτους. Η Γενική Συνέλευση, αφού λάβει υπόψη της και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποφαίνεται περί της απαλλαγής του Δ.Σ. και προβαίνει στην εκλογή των νέων αρχών του Ομίλου, οι οποίες οφείλουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους εντός (5) το πολύ ημερών από την ημέρα της εκλογής τους.

Οι υποχρεώσεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν παράλληλα με τις υποχρεώσεις του ομίλου για σύνταξη και κατάθεση προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Όσοι από τα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Συμβουλίου, του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οφείλουν να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες, πριν την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για ξένο πρόσωπο έχουν και πέντε ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Ομίλου, ανεξάρτητα αν η γραπτή και πάλι αίτησή τους δεν φέρει την υπογραφή του υποψηφίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνει υπεύθυνα ότι οι υποβάλλοντες απευθείας ή μέσω πέντε μελών υποψηφιότητα πληρούν τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό προσόντα, τους ανακηρύσσει υποψηφίους και αναγράφει σε κατάσταση, η οποία αναρτίζεται στην αίθουσα του Ομίλου και στον πίνακα ανακοινώσεων τα ονόματα τους κατά αλφαβητική σειρά δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών. Τα ονόματα των υποψηφίων με φροντίδα επίσης του απερχόμενου Δ. Συμβουλίου και κατά την ίδια σειρά, εκτυπώνονται σε πίνακα εκλέξιμων, ο οποίος διανέμεται υποχρεωτικά στα μέλη της Συνελεύσεως.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 33

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Ι.Ο.Π. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της διοικήσεως του και συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα με έγγραφη ειδοποίηση προς τα μέλη, κατ’ έτος, καθώς και κάθε φορά, κρίνεται αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επίσης, συγκαλείται Γενική Συνέλευση του Ομίλου, εάν το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και δεν είναι λιγότερα από δέκα.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία όσων παραστάθηκαν στην Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός των περιπτώσεων εκείνων, στις οποίες απαιτείται διαφορετική πλειοψηφία από το παρόν καταστατικό.

 Άρθρο 34

Απόλυτη πλειοψηφία θεωρείται αυτή που συγκέντρωσε το ένα δεύτερο (1/2) των ψηφισάντων μελών συν ένα.

Για την εκλογή αρχών, μελών και για κάθε προσωπικό ζήτημα διεξάγεται μυστική ψηφοφορία. Η συλλογή των ψηφοδελτίων και η διαλογή τους ενεργείται από Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με ανάταση του χεριού. Στην Εφορευτική Επιτροπή συμμετέχουν μέλη εξαιρουμένων των μελών του Δ.Σ., των υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες και των άμεσα ενδιαφερομένων μελών προκειμένου για ψηφοφορία επί προσωπικών θεμάτων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας κάθε πρόταση απορρίπτεται. Στη Γενική Συνέλευση θέματα,  που δεν έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν αυθημερόν, εάν αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία.

Η Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Σε περίπτωση ματαίωσης της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ελλείψει απαρτίας, γίνεται νέα κατόπιν προσκλήσεως με τα ίδια θέματα εντός οκτώ ημερών και λογίζεται η συνέλευση αυτή σε απαρτία όσα μέλη και εάν παρίστανται από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 35

Κατά τη συνεδρίαση των αρχαιρεσιών του Ομίλου, η Γενική Συνέλευση  εκλέγει από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη, Τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή με δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές. 

Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται είτε κατόπιν ειδοποιήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είτε κατόπιν ειδοποιήσεως μέλους της, που έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους, εντός του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, και προβαίνει υποχρεωτικά στην εξέλεγξη του ταμείου και των διπλότυπων αποδείξεων εισπράξεως, εξετάζει τα εντάλματα πληρωμής, ελέγχει τα δικαιολογητικά αυτών και τα μονογραφεί. Εξετάζει επίσης τον συνταχθέντα από τον Ταμία απολογισμό καθώς και τη διαχείριση του υλικού του Ομίλου, και υποχρεούται να ελέγξει και το Βιβλίο Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων και αναλώσιμων υλικών του Ομίλου.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει λεπτομερής έκθεση με τις παρατηρήσεις της, την οποία υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση το αργότερο εντός πέντε ημερών. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί και μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 36

Από την Γενική Συνέλευση του Ι.Ο.Π. εκλέγεται συγχρόνως μαζί με τις λοιπές αρχές του Ομίλου και πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, από τα μέλη, που έχουν δικαίωμα του εκλέγεσθαι και δεν είναι κάτω από τριάντα (30) ετών.

Οι δύο πρώτοι κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη και αντικαθιστούν προσωρινά ή οριστικά τακτικά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τα οποία δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Το πειθαρχικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν αποφάσεως αυτού για ορισμένο θέμα. Αυτό συνέρχεται μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή του και εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του, συνεδριάζει δε έγκυρα, αφού παρασταθεί τουλάχιστον ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ένα μέλος του.

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν μπορούν να μετέχουν στην Διοίκηση του Ι.Ο.Π. Το Πειθαρχικό συμβούλιο, με πρόταση του Διοικητικό Συμβουλίου:

Α) Επιλαμβάνεται της ανακρίσεως και εκδικάσεως των αθλητικών παραπτωμάτων τελεσίδικα, των παραβάσεων του Καταστατικού ή των Κανονισμών του Ι.Ο.Π. και κάθε πράξης, που έρχεται σε αντίθεση με την αθλητική αξιοπρέπεια, κατόπιν έγγραφης καταγγελίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Δικάζει πρωτοβάθμια, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του Δ. Συμβουλίου μέλη του Ομίλου, των οποίων η συμπεριφορά με λόγια ή έργα κρίνεται επιζήμια για τους σκοπούς, την εμφάνιση, τη δράση και αξιοπρέπεια του Ομίλου.

Ποινές που μπορούν να επιβληθούν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, είτε τελεσίδικα είτε πρωτόδικα και υποχρεωτικές για το Δ.Σ. είναι:

Α. α) προφορική σύσταση, β) έγγραφη επίπληξη, γ) έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση στα μέλη, δ) πρόστιμο, ε) προσωρινός αποκλεισμός από τους αγώνες ή τις εγκαταστάσεις και εντευκτήρια, και στ) προσωρινή διαγραφή.

Β. Διαγραφή από τα μητρώα μελών του Ομίλου.

Προκειμένου για τη διαγραφή μέλους το Πειθαρχικό Συμβούλιο συντάσσει επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση σε πρακτικό, που υπογράφεται από όλα τα μέλη, που είναι παρόντα στη συνεδρίαση, το οποίο και ανακοινώνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ. και μόνο στη Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να γίνει προσφυγή από τον ενδιαφερόμενο μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προσφυγή κοινοποιείται στο Δ.Σ., το οποίο έχει υποχρέωση να φέρει το θέμα στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να τροποποιήσει ή και να άρει την επιβληθείσα,  ποινή, αποφασίζει δε πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και μυστική ψηφοφορία.

Στην περίπτωση κατά την οποία το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν συνέλθει εντός μηνός για την εκδίκαση υποθέσεως, που έχει παραπεμφθεί σε αυτό από το Δ.Σ. χωρίς να συντρέχει αποχρώντας λόγος, τότε το Δ.Σ. δύναται να συγκροτήσει με απόφασή του έκτακτο Πειθαρχικό Συμβούλιο από 5 τακτικά μέλη του Ομίλου, ειδικά για την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, καθώς και σε περίπτωση ασάφειας κάποιου άρθρου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 38

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού δύναται να γίνει μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή του /4  των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία των /των παρόντων στη Γενική Συνέλευση μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και είναι παρόντα τουλάχιστο τα μισά από τα μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η διάλυση του Ι.Ο.Π. αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό με την ίδια ως άνω απαρτία και πλειοψηφία.

Σε περίπτωση διάλυσης του Ομίλου, όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

 

Άρθρο 39

Απαγορεύεται η ανάμιξη του Ι.Ο.Π. στην πολιτική ή σε έργα ξένα προς τους σκοπούς του.

Άρθρο 40

Η είσοδος και παραμονή στις εγκαταστάσεις απαγορεύεται σε μη μέλη, εκτός εάν συνοδεύονται από μέλη του Ομίλου ή έχουν πρόσκληση υπογεγραμμένη από τον Έφορο Εντευκτηρίων και Δημοσίων Σχέσεων. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ή η επιβίβαση μη μελών σε ιδιόκτητα σκάφη του Ομίλου έστω και εάν συνοδεύονται από μέλη του Ομίλου.

Ο Όμιλος για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο Όμιλος έχει τις υποχρεώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του Ομίλου.

Επιτρέπεται στον Όμιλο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επιτρέπεται στον Όμιλο, εφόσον τηρούνται οι Κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του, με τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

Απαγορεύεται η συστέγαση του Ομίλου με εμπορική επιχείρηση.

Απαγορεύεται η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσεως των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ομίλου. Κατ’ εξαίρεση, εάν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του ομίλου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίηση τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων, που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσεως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του ομίλου, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσής του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

Άρθρο 41

Ο Όμιλος έχει δικό του σήμα, το οποίο υποχρεωτικά τοποθετείται στις εγκαταστάσεις του, στα ιδιόκτητα σκάφη του ομίλου, όπως και στα σκάφη των μελών.

Ο Όμιλος έχει σφραγίδα στρογγυλή, που φέρει γύρω-γύρω τις λέξεις «ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1980» και στο κέντρο το σήμα του Ομίλου, στο οποίο απεικονίζεται παράσταση ιστιοφόρου. Κάθε έγγραφο του Ομίλου φέρει τη σφραγίδα.         

Άρθρο 42

Ιδρυτές του Ομίλου θεωρούνται όσοι υπέγραψαν το πρακτικό της ιδρύσεως του. Τα ονόματα των ιδρυτών αναγράφονται σε ξεχωριστό πίνακα στο Γραφείο του Ομίλου.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43

Το καταστατικό του Ομίλου συντάχθηκε αρχικά από τους Ιδρυτές την 24η Μαρτίου 1980, αναγνωρίστηκε με την με αριθμό 488/1980 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών και καταχωρήθηκε στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Πατρών με αύξοντα αριθμό 807. Τροποποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1998, εγκρίθηκε με την με αριθμό 706/1998 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και καταχωρήθηκε στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Πατρών με αύξοντα αριθμό 807Β. Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 30 Ιανουαρίου 2000 και ισχύει από την καταχώρησή του στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Πατρών.