Επικοινωνία

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΤΡΕΑΣ 2018

(Κανονισμός Κατάταξης)

Άρθρο 1.   Συμπεριλαμβανόμενες Ιστιοδρομίες

1.1 Στον υπολογισμό της κατάταξης για το Κύπελλο Πατρέας 2018 συμπεριλαμβάνονται όλες οι ιστιοδρομίες που αποτελούν το επίσημο πρόγραμμα αγώνων του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, εξαιρουμένων των εξής ιστιοδρομιών:

1.1.1 Του αγώνα «Τριζόνια 2018»

1.1.2 Του αγώνα «Νέων Ιστιοπλόων»

1.1.3 Του αγώνα «DOUBLE HANDED 2018»

1.2 Επισημαίνεται ότι για τη βαθμολόγηση μιας ιστιοδρομίας στην κατάταξη του Κυπέλλου Πατρέας 2018, δεν είναι υποχρεωτικό να έχει υπολογιστεί γενική κατάταξη (overall) μεταξύ κατηγοριών.

 

Άρθρο 2.   Κατηγορίες

Υπολογίζονται κατατάξεις στις κατηγορίες ORCi και ORC Club.

2.2 Κάθε σκάφος συμμετέχει στις παραπάνω κατατάξεις, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

2.2.1 Το σκάφος κατέχει το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

2.2.2 Το σκάφος έχει συμμετάσχει σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία του επισήμου προγράμματος και το πιστοποιητικό του ήταν σε ισχύ την ημερομηνία διεξαγωγής της ιστιοδρομίας.

2.3 Ένα σκάφος μπορεί να συμμετάσχει σε μία μόνο κατηγορία, που αντιστοιχεί στo τελευταίο πιστοποιητικό του.

 

Άρθρο 3.   Είδη Ιστιοδρομιών

3.1 Ελεγχόμενου Στίβου: Μόνο οι ιστιοδρομίες με διαδρομές όρτσα – πρίμα, ολυμπιακό τρίγωνο ή τραπέζια, όπως περιγράφονται στο Προσάρτημα Α του Παραρτήματος L (Addendum A Appendix L) των RRS. Το σημείο στροφής Νο1 των ανωτέρω διαδρομών θα πρέπει να είναι τοποθετημένο ως προς το μέσον της γραμμής εκκίνησης στις 0ο  ή στις 180ο  με τον άνεμο.

3.2 Ελεύθερης Πλεύσης: Όλες οι ιστιοδρομίες που δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία.

 

Άρθρο 4.   Βαθμολογία

4.1 Η συνολική βαθμολογία του σκάφους στην κατάταξη προκύπτει από την άθροιση της βαθμολογίας της θέσης του σκάφους σε κάθε μία από τις προσμετρώμενες στην κατάταξη ιστιοδρομίες σύμφωνα με το Άρθρο 5 και το Άρθρο 6.

4.2 Η βαθμολογία της θέσης του κάθε σκάφους προκύπτει από τον τύπο: sqrt(S*M/(R+2)) * 100 * B όπου:

4.2.1 S = Πλήθος κανονικώς εκκινησάντων σκαφών

4.2.2 R = θέση τερματισμού του σκάφους

4.2.3 Μ = Συντελεστής απόστασης, με τιμή 25 για τις ιστιοδρομίες Ελεγχόμενου Στίβου, το δε μήκος της ιστιοδρομίας σε ναυτικά μίλια στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο για τις ιστιοδρομίες Ελεύθερης Πλεύσης

4.2.4 B = Συντελεστής βαρύτητας, όπου για λόγους απλότητας θα ισούται με 1.00 

4.3 Σκάφη που δήλωσαν συμμετοχή αλλά δεν ήρθαν στην εκκίνηση (DNC), ή δεν εκκίνησαν (DNS), ή ακυρώθηκαν (DSQ, OCS, BFD, DNE, DGM) βαθμολογούνται με μηδέν (0) βαθμούς. Σκάφη που δεν τερμάτισαν (DNF) ή αποσύρθηκαν από την ιστιοδρομία (RET) βαθμολογούνται με το 10% των βαθμών του τελευταίου σκάφους.

4.4 Στην περίπτωση που ένα σκάφος έχει βαθμολογηθεί σε μία ιστιοδρομία DNE, αυτή η ιστιοδρομία δεν θα εξαιρείται από τον υπολογισμό της κατάταξης.

4.5 Βαθμολογούνται μόνον τα σκάφη που είχαν έγκυρο και σε ισχύ πιστοποιητικό την ημερομηνία εκκίνησης της ιστιοδρομίας.

4.6 Τυχόν ισοβαθμίες λύονται υπέρ του σκάφους που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς σε μία ιστιοδρομία.

4.9 Η βαθμολογία κάθε ιστιοδρομίας στρογγυλοποιείται στο ακέραιο.

 

Άρθρο 5.  Προσμετρώμενες Ιστιοδρομίες κατατάξεων ORCi και ORC Club

5.1 Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας ενός σκάφους στην κατάταξη, προσμετράται κατά μέγιστο το 50% των ιστιοδρομιών του επίσημου προγράμματος αγώνων του ομίλου μας, στις οποίες βαθμολογήθηκε με την υψηλότερη βαθμολογία, με μέγιστο τις είκοσι(20) ιστιοδρομίες, με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

5.1.1 Στην περίπτωση που οι ιστιοδρομίες είναι περισσότερες από δέκα (10) και λιγότερες από είκοσι (20) προσμετρώνται δέκα(10) ιστιοδρομίες.

5.1.2 Στην περίπτωση που οι ιστιοδρομίες είναι δέκα(10) ή λιγότερες προσμετρώνται όλες.

 

Άρθρο 6.  Ανακήρυξη Νικητών - Έπαθλα

6.1 Για κάθε κατηγορία ανακηρύσσονται νικητές και βραβεύονται τα σκάφη που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία. Ο αριθμός των νικητών ορίζεται ανάλογα με το πλήθος των συμμετεχόντων σκαφών στην κατάταξη, ως εξής:

6.1.1   5 σκάφη                      1ος νικητής

6.1.2   6 έως 9 σκάφη            1ος και 2ος νικητής

6.1.3 10 σκάφη και άνω        1ος, 2ος και 3ος νικητής

6.2 Βραβεύεται επίσης το σκάφος που διήνυσε τα περισσότερα μίλια σε αγώνες και το σκάφος που τερμάτισε στις περισσότερες ιστιοδρομίες.